Oplysninger i medfør af De Advokatetiske Regler

Lüth Advokatfirma v/ advokat Henrik Lüth er etableret på adressen Farverhus 238, 6200 Aabenraa.

Jeg kan kontaktes på telefon ( 0045 ) 24 63 77 08 og e-mail: advokat@lueth.dk

Mit cvr.nr. er 32 50 92 07.

Lüth Advokatfirma er en enkeltmandsvirksomhed v/advokat Henrik Lüth.

Advokatfirmaet har klientbankkonto i Arbejdernes Landsbank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede
indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti
og egne konti.


Der gælder særlige regler for indskud vedrørende fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk

Jeg er som advokat i Lüth Advokatfirma beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Jeg er som advokat i Lüth Advokatfirma omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Tryg Forsikring. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Lüth Advokatfirma uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

Lüth Advokatfirma anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Jeg er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Lüth Advokatfirma, kan klienten klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk

Tilbage til forrige side

 

 

Advokaten...med fokus på dig!